Axısxalı Türk ŞəhidlərDigər XəbərlərTürk DünyasıXəbərlər

HƏMDİYEV OSMAN HƏMDİ oğlu

Həmdiyev Osman Həmdi oğlu 6 yanvar 1954-cü ildə Özbəkistan Respublikasında anadan olmuşdur. 1959-cu ildə Özbəkistanın Əndican vilayətindən Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Qax rayonuna ailəsi ilə birlikdə köç etmişdir. Həmdiyevlər ailəsi Qax rayonunda iki il yaşadıqdan sonra 1961-ci ildə Beyləqan rayonunun Türklər qəsəbəsinə köçmüş və burada məskunlaşmışdır. Osman orta təhsilini Şərq (indiki Türklər) qəsəbə orta məktəbində 4 il, daha sonra isə sovxozda davam etdirmişdir. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1972-1974-cü illər arasında isə Rusiyada Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmət keçmişdir. Hərbi xidmətini bitirdikdən sonra evlənmişdir. Evləndikdən sonra Saatlı rayonuna, əmisinin yanına köç edən Osman Həmdiyev 6 il orada yaşadıqdan sonra Gürcüstan Respublikasının Kareli kəndinə köç etmişdir. Gürcüstan hökümətinin basqıları və təzyiqləri nəticəsində orada da yurd sala bilməyən Osman Həmdiyev 1990 ilin aprel ayında ailəsi ilə birlikdə Gürcüstan Respublikasından Xocalı şəhərinə köçüb. Osman Həmdiyev erməni təcavüzkarlarının Xocalı şəhərində həyata keçirdikləri vəhşiliklər və etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində itkin düşmüşdür.

Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının 2006-cı ildə Bakı şəhərində nəşr edilən “Bizi əsirlikdən qurtarın” adlı kitabının 235-236-cı səhifələrində Xocalı Soyqırımı zamanı əsir və itkin düşmüş Axısxa Türkləri haqqında məlumat verilir. Onların arasında Həmdiyev Osman Həmdi oğlu da var:

– Faciə baş verən zaman Fəzliyev Qədimin həyat yoldaşı Fəzliyeva (Aslanova) Mərhəmət Katib qızı ilə əhaliyə qoşularaq Ağdam istiqamətində qaçıblar. Mərhəmət vahiməyə düşən insanların arasında Qədimi itirib. Sonradan əsirlikdən qayıdan Xocalı sakinlərindən Qədimin ermənilər tərəfindən əsir götürüldüyünü öyrənib. Bu məlumatı onun oğlu Fəzliyev İslam Qədim oğlu verib. Qədimlə birlikdə milliyyətcə Axısxalı Türk olan Xocalı sakinləri Binəliyev Alişer Güləli oğlu (1967), Binəliyev Cabbar Güləli oğlu (1969), Bədişev Əli Rəis oğlu (1968), Həmdiyev Osman Həmdi oğlu (1951), İlyasov Əhməd Məmməd oğlu (1968) da əsir götürülüb. Ermənilər onları Dağlıq Qarabağda saxlayırlar. Bu faktı Alişer və Cabbarın atası – Xocalı şəhər sakini, Şabran rayonunun Udulu kəndində məskunlaşmış Binəliyev Güləli Binəli oğlu, Özbəkistan Respublikasında anadan olmuş Xocalı sakini, Sabirabad rayonunun Əhmədabad kəndində məskunlaşmış Muradova Səlimə Mərdəli qızı, qardaşı – Xocalı sakini, Şabran rayonunun Udulu kəndində məskunlaşmış Binəliyev Bəxtiyar Güləli oğlu, Bəxtiyarın həyat yoldaşı, Xocalı sakini, Şabran rayonunun Udulu kəndində məskunlaşmış Binəliyeva Firuzə Fərdi qızı da təsdiq ediblər.

Allah vətən uğrunda şəhid olan bütün vətən övladlarına rəhmət etsin! 

Hamdiyev Osman Hamdi oglu

He was born on January 6, 1954 in the Republic of Uzbekistan. In 1959, he moved with his family from Andijan province of Uzbekistan to Gakh district, one of the charming corners of Azerbaijan. After living in Gakh district for two years, the Hamdiyev family moved to Turkler settlement of Beylagan district and settled there in 1961. Osman continued his secondary education at the Sharq (now Türkler) settlement secondary school for 4 years, and then at the state farm. After graduating from high school, between 1972 and 1974, he served in the ranks of the Soviet army in Russia. He got married after completing his military service. Osman Hamdiyev, who moved to Saatli district to his uncle after marriage, lived there for 6 years and then moved to Kareli village of the Republic of Georgia. Osman Hamdiyev, who was unable to settle there as a result of the repressions and pressures of the Georgian government, moved with his family from the Republic of Georgia to the city of Khojaly in April 1990. Osman Hamdiyev disappeared as a result of the atrocities and ethnic cleansing policy carried out by Armenian aggressors in the city of Khojaly.

On pages 235-236 of the book “Rescue Us from Captivity” published in Baku in 2006 by the State Commission on Captives and Missing Citizens of the Republic of Azerbaijan, information is provided about Ahiska Turks who were captured and missing during the Khojaly Genocide. Hamdiyev Osman Hamdi oglu is among them:

– When the tragedy happened, Fazliyeva Gadim’s wife, Fazliyeva (Aslanova) Merhemat, daughter of Katib, joined the population and fled in the direction of Agdam. Mercy has lost the Ancient One among the panic-stricken people. Later, returning from captivity, he learned from residents of Khojaly that Gadim was captured by Armenians. This information was given by his son Fazliyev Islam, son of Gadim. Together with Gadim, residents of Khojaly, Alisher,sonf of Gulali (1967), Binaliyev Jabbar, son of Gulali (1969), Badishev Ali, son of Rais (1968), Hamdiyev Osman, son of Hamdi (1951), Ilyasov Ahmed, son of Mammad (1968), residents of Khojaly, who are Ahiska Turks by nationality, were also captured. . Armenians keep them in Nagorno-Karabakh. Alisher and Jabbar’s father is a resident of Khojaly city, son of Binaliyev Gulali- Binali, resident of Udulu village of Shabran district, resident of Khojaly, born in the Republic of Uzbekistan, daughter of Muradova Salima, daughter of Mardali, resident of Ahmedabad village of Sabirabad district, brother – resident of Khojaly, resident of Udulu village of Shabran district, Binaliyev Bakhtiyar Gulali’s son, Bakhtiyar’s wife, resident of Khojaly, resident of Udulu village of Shabran district, Binaliyeva Firuze, daughter of Fardi also confirmed.

May God have mercy on all the children of the country who were martyred for the sake of the country!

Хамдиев Осман Хамди оглы

Родился 6 января 1954 года в Республике Узбекистан. В 1959 году он с семьей переехал из Андижанской области Узбекистана в Гахский район, один из очаровательных уголков Азербайджана. Прожив два года в Гахском районе, семья Гамдиевых переехала в поселок Тюрклер Бейлаганского района и поселилась там в 1961 году. Среднее образование Осман продолжил в средней школе Восточной (ныне Тюрклерской) слободы в течение 4 лет, а затем в совхозе. После окончания средней школы с 1972 по 1974 год служил в рядах Советской Армии в России. Он женился после окончания службы в армии. Осман Хамдиев, который после женитьбы переехал в Саатлинский район к своему дяде, прожил там 6 лет, а затем переехал в село Карели Республики Грузия. Осман Хамдиев, который не смог там поселиться в результате репрессий и давления грузинского правительства, в апреле 1990 года переехал с семьей из Республики Грузия в город Ходжалы. Осман Хамдиев исчез в результате зверств и политики этнических чисток, проводимых армянскими агрессорами в городе Ходжалы.

На страницах 235-236 книги «Вызволите нас из плена», изданной в Баку в 2006 году Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести граждан Азербайджанской Республики, приводится информация об ахыскинских тюрках, попавших в плен и пропавших без вести во время Ходжалинского геноцида. Среди них Хамдиев Осман Хамди оглы:

– Когда случилась трагедия, жена Фазлиева Гадима, Фазлиева (Асланова) Мерхемат, присоединилась к населению и бежала в сторону Агдама. Милосердие потеряло Древнего среди охваченных паникой людей. Позже, вернувшись из плена, он узнал от жителей Ходжалы, что Гадим попал в плен к армянам. Об этом сообщил его сын Фазлиев Ислам Гадим оглы. Вместе с Гадымом проживали жители Ходжалы Алишер Гюльали оглы (1967 г.р.), Биналиев Джаббар Гюльали оглы (1969 г.р.), Бадишев Али Раис оглы (1968 г.р.), Гамдиев Осман Хамди оглы (1951 г.р.), Ильясов Ахмед Мамед оглы (1968 г.р.), жители Ходжалы , которые по национальности тюрки-ахыска, тоже попали в плен. Армяне держат их в Нагорном Карабахе. Отец Алишера и Джаббара – житель города Ходжалы, сын Биналиева Гулали Бинали, житель села Удулу Шабранского района, житель Ходжалы, уроженец Республики Узбекистан, дочь Мурадовой Салима Мардали, жительница села Ахмадабад Сабирабадского района, брат – жительница г. Ходжалы, жительница села Удулу Шабранского района, сын Биналиева Бахтияр Гулали, жена Бахтияра, жительница г. Ходжалы, жительница села Удулу Шабранского района, Биналиева Фирузе Фарди девушка также подтвердила.

Да помилует Господь всех детей страны, погибших за родину!

Seçilmiş məqalə

Back to top button